KKday x HK01 優惠之條款及細則

KKday優惠之條款及細則:
 • KKday 優惠只適用於HK01會員,並同時為KKday香港或澳門註冊會員。如要成為 KKday 會員,可於 KKday 手機應用程式 (https://goo.gl/MfKVKQ) 或KKday 網站(https://www.kkday.com/zh-hkhttps://www.kkday.com/en/home)進行註冊。
 • 推廣期由2018年11月02日至2019年2月10日,並需於2019年2月10日或之前出發HK01會員需於推廣期內於KKday指定網站(https://www.kkday.com/zh-hk/affiliate/whlb/hkol)進行交易,並於進行交易時輸入指定優惠碼,方可享有效優惠。逾期無效,恕不補發。
 • 如HK01會員直接經KKday網站(https://www.kkday.com/zh-hkhttps://www.kkday.com/en/home)預訂或未能於進行合資格交易時輸入適用之優惠碼,以致未能享用優惠,KKday及HK01概不負責。
 • HK01會員有責任在付款前自行確認需要支付的金額,所有的交易支付流程由KKday或其服務提供者進行,香港01不會就HK01會員之付款以致任何損失而負責。閣下的付款方式資料將會被KKday或其服務提供者收集、處理及保留。
 • 「精選行程買一送一」只適用於兩位成人或以上的訂購方可享有優惠,扣減價錢亦以所有套餐價格最低之成人價格為準。
 • 「Wifi首3日免費」必須訂購5日以上方可享有優惠。
 • 「精選行程買一送一」、「Wifi首3日免費」最終扣減價錢以優惠推出當日匯率為準。
 • 顧客訂購後如因自身因素,如選購錯誤、電子劵過期等等,一概不獲退款。
 • 價錢或會隨匯率改變而有所調整,實際價錢以當日官網售價為準。
 • 行程內容及順序或會因當地天氣、交通等不可抗力因素微調。
 • 優惠不得轉讓,每位HK01會員只能兌換並使用優惠碼一次。
 • 優惠不能兌換現金或其他產品,亦不可與其他推廣優惠或折扣一併使用。
 • 優惠名額有限,先到先得,售完即止。
 • 購買及使用個別折扣產品前,請先細閱該產品頁的注意事項。
 • 如HK01會員決定參加是次活動,所訂購商品/支付KKday網站列出之產品或服務完全為HK01會員與KKday之間之行為。HK01會員須自行進行其認為必要或合適之任何調查。
 • HK01會員參加任何活動前,尤其各項具危險性的活動,如過山車、汗蒸幕、潛水、獨木舟、水上活動等,應先衡量個人年齡、體格、健康狀況、當時的天氣環境及活動內容細節等。HK01會員必須遵照一切安全守則,確保在最安全及最適當的情況下進行有關活動,並須承擔由此而引致的一切責任後果。
 • HK01會員參加是次活動下的KKday商品/服務,屬HK01會員與KKday之間之行為,如HK01會員因接納KKday商品/服務而蒙受任何不便或損失,HK01亦不會負責任何損失,HK01會員對HK01不具有任何追究權力。
 • HK01對KKday網站包含之資料,包括文章、圖表、連結或其他內容之正確性,充足性或完整性不予保証,且明示否認對該資料內之錯誤或遺漏負任何賠償責任。
 • 在任何情況下,HK01對KKday的任何服務表現而引致的任何損失、費用、損害、索賠、需求或行動(包括直接的或間接的、特殊的、經濟上的或衍生性損失或損害,或收益、利潤、商譽、議價能力的損失或機會、數據丟失或損壞或預期儲蓄的損失)概不負責。
 • 強烈建議所有參加是次活動的HK01會員考慮購買旅遊綜合保險,而有關各項保障及賠償均依據保險公司所列明之賠償細則。
 • 如有投訴或疑問,HK01會員必須直接聯絡KKday處理及跟進。
 • KKday保有修改、變更或暫停是次優惠活動之權利,如有未盡事宜,悉依本公司相關規定或解釋辦理。如有任何爭議,KKday將保留最終決定權。